Hautatestamentti ja hautauksen ennakkosopiminen

Puh. 08-3113 354

(Päivystys 24 h)

Miksi hautatestamentti

Monesti omaan kuolemaan liittyviin ajatuksiin sisältyy huolta siitä, miten jälkeenjäävät selviävät niistä monista kysymyksistä, joita läheisen kuolema tuo väistämättä eteen. Lähimpiään ei haluaisi tarpeettomasti rasittaa sen enempää käytännön kuin taloudellisillakaan ongelmilla. Monella – varsinkin yksinäisillä henkilöillä – on huolena se, ettei oman kuoleman jälkeen ole välttämättä ketään sellaista, joka huolehtisi hautajaisjärjestelyistä. Hautaustestamentti on tarkoitettu juuri vähentämään jälkeenjäävien vaikeuksia muun muassa monenlaisten valintojen tekemisessä sekä varmistamaan sen, että hautajaiset aikanaan järjestetään juuri siten kuin asianomainen henkilö itse on halunnut.

hautaUStestamentti

Hautaustestamentti on Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n kehittämä järjestelmä, jonka avulla on mahdollista etukäteen suunnitella ja sopia hautausjärjestelyistä. Hautaustestamenttiin liittyy aina Hautaussuunnitelma, jossa hyvinkin pitkälle yksilöidään ne järjestelyt, jotka asianomainen hautajaisiinsa haluaa sisällyttää.

Hautaustestamenttiin voi myös liittää Hautauksen Ennakkotilaussopimuksen, jonka nojalla sopimusosapuolena oleva hautaustoimisto voi aikanaan toteuttaa Hautaussuunnitelman mukaiset hautajaisjärjestelyt ja periä saatavansa erilliseltä, tätä varten avatulta pankkitililtä.

HAUTAUSTESTAMENTIN TEKEMINEN

Hautaustestamentti laaditaan toimistossamme. Asiakas esittää omat toivomuksensa kaikesta siitä, mitä hän hautajaisiin ja hautausjärjestelyihin haluaa sisällyttää. Kaikki merkitään Hautaussuunnitelma-lomakkeelle ja tuotteet ja palvelut hinnoitellaan nykyhetken hinnoin. Näin saadaan selville, mitä halutun sisältöiset järjestelyt tänä päivänä maksaisivat ja mikä summa vähintään on talletettava, jos halutaan tehdä Hautauksen Ennakkotilaussopimus.

MIKÄ ON HAUTAUSSUUNNITELMA?

Hautaussuunnitelmaan merkitään yksityiskohtaisesti ne tuotteet ja palvelut, jotka testamentintekijä hautajaisiinsa haluaa. Hautaussuunnitelman avulla voidaan myös määritellä se summa, mikä vähintään on talletettava Hautauksen Ennakkotilaussopimuksen edellyttämälle tilille.

MIKÄ ON HAUTAUKSEN ENNAKKOTILAUSSOPIMUS?

Ennakkotilaussopimus tehdään silloin, kun halutaan varata etukäteen varat tietynsisältöisiin hautausjärjestelyihin. Ko. varat talletetaan asiakkaan nimissä erilliselle pankkitilille ehdolla, jonka mukaan varoja tililtä saa nostaa ainoastaan tilinomistaja itse tai hänen kuoltuaan ao. hautaustoimisto tilinomistajan virkatodistuksen ja hänen hautaamiseensa liittyvien laskujen nojalla. Tiliä koskeva tosite luovutetaan hautaustoimistolle, joka sitoutuu sitä huolellisesti säilyttämään ja luovuttamaan sen välittömästi takaisin tilinomistajalle, jos sopimus syystä tai toisesta purkautuu. Asiakas sitoutuu saattamaan Hautauksen Ennakkotilaussopimuksen sekä Hautaustestamentin olemassaolon ja säilytyspaikan sellaisten henkilöiden tietoon, jotka ovat aikanaan hautausjärjestelyistä huolehtimassa.

KUOLEMAN KOHDATESSA

Hautaustestamentin laatija saa mukaansa pari korttia, joissa on tieto siitä, missä hautaustoimistossa hän on sopinut kuolemansa jälkeisistä, haluamansa sisältöisistä järjestelyistä sekä siitä, missä hänen Hautaustestamenttiaan säilytetään. Tämän kortin tietojen perusteella kuolinpesän edustaja ottaa yhteyden ao. hautaustoimistoon, joka ryhtyy hoitamaan järjestelyjä testamentintekijän toivomusten mukaisesti. Jos hän on tehnyt myös Hautauksen Ennakkotilaussopimuksen, palautuu em. pankkitilille mahdollisesti jäävä ylijäämä kuolinpesälle. Siinä tapauksessa, että ko. tilillä olevat varat korkoineenkaan eivät riitä Hautaussuunnitelmassa ilmoitettujen järjestelyjen kustannuksiin, peritään erotus kuolinpesältä tai – jos kuolinpesässä ei tarvittavia varoja ole – järjestelyjä supistetaan kuolinpesän kanssa sovittavalla tavalla.

Toimistostamme saat lisätietoja ja kaiken tarvitsemasi avun halutessasi itse huolehtia hautajaistesi järjestelyistä.

HAUTAUSJÄRJESTELYNI-VIHKONEN

Toimistossamme saatavilla olevaan Hautausjärjestelyni-vihkoseen voitte kirjata hautausjärjestelyihin liittyviä toiveitanne ja tietoja. Vihkonen voidaan säilyttää myös hautaustestamentin liitteenä.