Lakiasiat ja perunkirjoituspalvelu

Puh. 08-3113 354

(Päivystys 24 h)

Ihmisen menehdyttyä tulee omaisten järjestellä hautajaisten lisäksi edesmenneen jäämistöoikeudelliset lakiasiat, kuten perunkirjoitus ja lopulta perinnönjako. Perunkirjoitus vaatii paljon virastoasiointia ja selvitystyötä, kun edesmenneen omaisuutta kartoitetaan ja tarvittavia asiakirjoja täytetään ja toimitetaan eri tahoille. 

Jotta voimme palvella asiakkaitamme laadukkaasti myös lakiasioissa, löytyy Hautaustoimisto Ikäheimon palveluksesta oma lakimies, Matti Leinonen. Matilla on monipuolista lainopillista kokemusta esimerkiksi kiinteistöjuridiikasta, jonka avulla hän voi tarjota omaisille kattavaa palvelua. Lakimiehen hyödyntäminen pesänselvitystöissä takaa sen, että kaikki omaisuus- ja velka-asiat tulevat käsitellyksi pilkulleen oikein. 

Perunkirjoituspalvelun ja lainopillisen neuvonnan lisäksi voimme myös omaisten niin halutessa ottaa hoitaaksemme koko jäämistöoikeudellisen työn asiakirjojen hankkimisineen. Tällaisesta ”täyden palvelun” mahdollisuudesta kannattaa tiedustella erikseen ottamalla yhteyttä Matti Leinoseen.

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on pakollinen toimenpide kaikkien Suomessa asuneiden henkilöiden kuoleman jälkeen. Perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa jäämistöomaisuus on. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Jos aika ei riitä, verotoimistosta voi hakea perusteltua jatkoaikaa tarvittavan määrän.

Perunkirjoitukseen on kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat ja leski sekä kaikki toissijaiset perilliset, esim. testamentin saajat ja ensin kuolleen puolison toissijaiset perilliset. Kutsun perunkirjoitukseen on oltava todisteellinen. Kutsu voi olla joko kirjallinen tai suullinen. Jos pesän osakas ei pääse perunkirjoitustilaisuuteen, hän voi valtuuttaa valtakirjalla toisen pesän osakkaan tai pesän ulkopuolisen henkilön edustamaan itseään.

Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä. He arvioivat omaisuuden arvon ja merkitsevät sen perukirjaan. Pesänilmoittaja antaa uskotuille miehille tiedot pesän varoista ja veloista. Hän on kuolinpesän osakkaista se, joka tuntee parhaiten pesän varat ja velat. Perukirjassa on luettelo pesän osakkaista, luettelo jaettavasta omaisuudesta sekä selvitys pesän veloista.

Perunkirjoitusta varten on hankittava vainajasta sukuselvitys. Sukuselvityksellä tarkoitetaan katkeamatonta sarjaa virkatodistuksia kaikista seurakunnista tai väestörekistereistä, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 ikävuodesta lähtien. Jos vainaja on ollut kirjoilla ulkomailla, myös sieltä on pyydettävä paikallinen virkatodistus. Myös kaikista muista pesän osakkaista on hankittava virkatodistus siitä seurakunnasta tai rekisteristä, jossa he perunkirjoitushetkellä ovat kirjoilla. Virkatodistusten hankinnan voi hoitaa omaiset itse tai uskotut miehet.

Pesänilmoittaja ilmoittaa uskotuille miehille tiedot vainajan varoista ja veloista. Jos vainaja oli naimisissa, myös lesken varat ja velat sekä vainajan ja lesken yhteiset varat ja velat merkitään perukirjaan. Pankkitileiltä on hankittava todistukset kuolinpäivän saldosta. Myös muusta omaisuudesta, kuten kiinteistöistä, asunto-osakkeista, arvopapereista ja arvokkaasta irtaimistosta on annettava selvitys uskotuille miehille. Koti-irtaimiston luettelointi yksityiskohtaisesti on tarpeetonta, vain arvokkaimmat esineet on syytä mainita perukirjassa. Pesän vähennyksiin kuuluu hautaukseen liittyvät kulut ja kuolinpäivän jälkeen maksetut tai maksamattomat kululaskut, kuten: vuokrat/vastikkeet omasta vakituisesta asunnosta, sähkö- ja puhelinlaskut, hoitomaksut jne.

Veloista, kuten pankkilainoista ym. on syytä hankkia velan antajalta saldotodistus kuolinpäivän mukaan.

Perukirjassa on myös mainittava, jos vainaja oli tehnyt testamentin tai puolisoilla oli avioehto sekä mahdolliset annetut ennakkoperinnöt. Ensin kuolleen puolison perukirja on myös syytä esittää uskotuille miehille perunkirjoitusta tehtäessä.

Kuolinpesän omaisuus voidaan jakaa perunkirjoituksen suorittamisen jälkeen ja siitä laaditaan erillinen jakokirja. Jakokirjan voivat laatia pesän osakkaat itse.

Lisätietoja perunkirjoitusta koskevissa asioissa voitte kysyä toimistostamme.

Tulosta muistilista